Misubishi WCM,WCL Series

wcm_mitsubishi_pump_thaiwaterpump

Misubishi WCM Series
ปั๊มหอยโข่งมิตซูบิชิใบพัดเดี่ยว รุ่นส่งน้ำปริมาณน้ำปานกลาง

Misubishi WCM Series

ACM375S-WCM755S-WCM755FS-WCM755SH-WCM1105S-WCM1105FS-WCM1505S-WCM1505FS-WCM1505T-WCM1505FT-WCM2205S-WCM2205FS-WCM2205T-WCM2205FT-WCM3705FS-WCM3705FT

ปั๊มหอยโข่งมิตซูบิชิใบพัดเดี่ยว รุ่นส่งน้ำปริมาณน้ำปานกลาง

 

ปัํมน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว แรงดันน้ำปานกลางให้น้ำมาก เหมาะสำหรับใช้ สูบส่ง ในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป งานประปา งานชลประทาน สปริงเกอร์รดน้ำต่างๆ ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ ระบบแรงดันสูง

สำหรับหอพัก คอนโด โรงแรม รวมถึงโรงงาน ที่ต้องการทั้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำสูง

Model HP ระยะส่ง

เมตร

ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที  ท่อน้ำ
นิ้ว x นิ้ว
Mitsubishi ACM-375S
0.5 8.5-5.3 50 – 250 1 1/2 x 1 1/2
Mitsubishi WCM-755S
1 9.5-7.0 100-250 2 x 2
Mitsubishi WCM-755FS
1 16.9-7.6 100-450 3 x 2
Mitsubishi WCM-755SH
1 20.0-16.0 100 – 250 1 1/2 x 1 1/2
Mitsubishi WCM-1105S
1.5 20.0-8.9 100 – 500 2 x 2
Mitsubishi WCM-1105FS
1.5 20.0-8.10 101 – 500 3 x 2
Mitsubishi WCM-1505S
2 26.2-13.2 100 – 550 2 x 2
Mitsubishi WCM-1505FS
2 26.2-13.3 101 – 550 3 x 2
Mitsubishi WCM-1505T
2 26.2-13.4 102 – 550 4 x 2
Mitsubishi WCM-1505FT
2 26.2-13.5 103 – 550 5 x 2
Mitsubishi WCM-2205S
3 32.1 – 15 100 – 550 2 x 2
Mitsubishi WCM-2205FS
3 32.1 – 16 101 – 550 3 x 2
Mitsubishi WCM-2205T
3 32.1 – 17 102 – 550 4 x 2
Mitsubishi WCM-2205FT
3 32.1 – 18 103 – 550 5 x 2
Mitsubishi WCM-3705FS
5 47.2-32.9 100-500 2 x 1 1/4
Mitsubishi WCM-3705FT
5 47.2-32.10 100-501 3 x 1 1/4
wcl_mitsubishi_pump_thaiwaterpump

Mitsubishi WCL Series
ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวรุ่นส่งน้ำปริมาณมาก

Mitsubishi WCL Series

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวรุ่นส่งน้ำปริมาณมาก

 

เหมะสำหรับใช้สูบส่งน้ำจากทะเลสาบ แม่น้ำ คลอง เพื่อใช้ในงานการเกษตร สวน ไร่นา ส่งน้ำข้ามคันนา ระบบประปา ชลประทานต่างๆ ทำระบบน้ำหมุนเวียน รวมถึงการใช้งานในโรงงานที่ต้องการปริมาณน้ำมากๆ โดยมีระยะส่งไม่สูงนัก

Model HP KW แรงดันไฟฟ้า
( V )
ระยะส่ง
(เมตร)
ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที ท่อน้ำ
นิ้วxนิ้ว
Mitsubishi WCL-755S
1 0.75 220V 12.7 – 4 150 – 700 2 1/2 x 2 1/2
Mitsubishi WCL-1005S
1.5 1.1 220V 14.6 – 4.2 150 – 900 2 1/2 x 2 1/2
Mitsubishi WCL-1505S
2 1.5 220V 17 – 6.8 150-1100 3 x 3
Mitsubishi WCL-1505T
2 1.5 380V 18 – 6.8 150-1100 3 x 3
Mitsubishi WCL-2205FS
3 2.2 220V 20.8 – 8.9 150-1100 3 x 3
Mitsubishi WCL-2205FT
3 2.2 380V 20.8 – 8.10 150-1100 3 x 3
Mitsubishi WCL-3705FS
5 3.7 220V 27.8 – 18 150 – 900 2 1/2 x 2
Mitsubishi WCL-3705FT
5 3.7 380V 27.8 – 19 151 – 900 3 1/2 x 2
wcl_mitsubishi_pump_thaiwaterpump

Standardize Flange Type Series ปั๊มน้ำมิตซูบิชิพร้อมหน้าแปลน

Standardize Flange Type Series ปั๊มน้ำมิตซูบิชิพร้อมหน้าแปลน

ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวรุ่นปริมาณน้ำมากและปานกลาง พร้อมหน้าแปลน เหมาะสำหรับใช้สูบส่ง ทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป เช่น งานปะปาชลประทานต่างๆ ที่ต้องการความทนทานสูงสูด

Model HP KW แรงดันไฟฟ้า
( V )
ระยะส่ง
(เมตร)
ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที ท่อน้ำ
นิ้วxนิ้ว
Mitsubishi WCM-5505FT
7.5 5.5 380V 57.0-44.8 100-550 2 x 1 1/2
Mitsubishi WCM-7505FT
10 7.5 380V 65.7-50.3 100-550 2 x 1 1/2
Mitsubishi WCM-11005FT
15 11 380V 75.2-51.9 100-700 2 x 1 1/2
Mitsubishi WCL-5505FT
7.5 5.5 380V 34 – 25 200-1100 2 1/2 x 2
Mitsubishi WCL-7505FT
10 7.5 380V 42 – 32 200-1100 2 1/2 x 2
Mitsubishi WCL-11005FT
15 11 380V 53 – 34 200-1200 2 1/2 x 2
Misubishi WCM Series,ปั๊มหอยโข่งมิตซูบิชิใบพัดเดี่ยว,Mitsubishi WCL Series,ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวรุ่นส่งน้ำปริมาณมาก,Standardize Flange Type Series,ปั๊มน้ำมิตซูบิชิพร้อมหน้าแปลน,Mitsubishi ACM-375S,Mitsubishi WCM-755S,Mitsubishi WCM-755FS,Mitsubishi WCM-755SH,Mitsubishi WCM-1105S,Mitsubishi WCM-1105FS,Mitsubishi WCM-1505S,Mitsubishi WCM-1505FS,Mitsubishi WCM-1505T,Mitsubishi WCM-1505FT,Mitsubishi WCM-2205S,Mitsubishi WCM-2205FS,Mitsubishi WCM-2205T,Mitsubishi WCM-2205FT,Mitsubishi WCM-3705FS,Mitsubishi WCM-3705FT,Mitsubishi WCL-755S,Mitsubishi WCL-1005S,Mitsubishi WCL-1505S,Mitsubishi WCL-1505T,Mitsubishi WCL-2205FS,Mitsubishi WCL-2205FT,Mitsubishi WCL-3705FS,Mitsubishi WCL-3705FT,Mitsubishi WCM-5505FT,Mitsubishi WCM-7505FT,Mitsubishi WCM-11005FT,Mitsubishi WCL-5505FT,Mitsubishi WCL-7505FT,Mitsubishi WCL-11005FT